Regulamin

REGULAMIN FESTIWALU
Poznań Design Festiwal.
DOBROSTAN
Poznań, 23 września – 1 października 2022

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Podstawę prawną regulaminu stanowi ustawa z dnia 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 1160. (zwanej dalej: „Ustawą”), a także Kodeks Cywilny i  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1583) 
 2. Regulamin dotyczy imprezy pod nazwą „Poznań Design Festiwal: Dobrostan, zwana dalej „festiwal”), który odbywa się w dniach 23.09-1.10.2022 roku.
 3. Organizatorem  festiwalu jest Fundacja Made in Art, z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000329905, przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 781-183-68-94, REGON: 301110477; 99, NIP: 7282604912 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 4. Impreza odbywa się w różnych lokalizacjach Poznania, a przede wszystkim w:
 1. Centrum Kultury Zamek (ul. Święty Marcin 80/82),
 2. Stary Browar (ul. Półwiejska 42),
 3. Galeria Pryamida (ul. Garbary 64),
 4. Brama Poznania (ul. Gdańska 2),
 5. Pracownia Vzory (biuro festiwalowe, ul. Ślusarska 15).
 1. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i organizatorom festiwalu, poprzez określenie zasad i warunków uczestnictwa ich obowiązujących.
 2. Każda osoba przebywająca w czasie trwania Imprezy na jej terenie jest zobowiązana stosować się do postanowień Regulaminu.

II. WSTĘP I UDZIAŁ W IMPREZIE

 1. Udział w wydarzeniach stanowiących program Festiwalu jest bezpłatny.
 2. Organizator zastrzega wymóg wcześniej rejestracji na wybrane wydarzenia.
 3. Udział w wydarzeniach odbywa się na podstawie świadomej i jednoznacznej akceptacji przez uczestnika ryzyka w zakresie możliwości zakażenia COVID-19 podczas festiwalu, a także bezwarunkowego zrzeczenia się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora wynikającej z potencjalnego zakażenia.
 4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Festiwalu osobom:
 1. pod wpływem alkoholu,
 2. pod wpływem substancji psychoaktywnych,
 3. z widocznymi objawami chorobowymi, które mogą sugerować COVID-19 (przede wszystkim kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura),
 4. nieprzestrzegające Regulaminu.

III. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA WIDZÓW

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach festiwalowych oznacza zgodę na wypełnianie poleceń organizatorów w zakresie zasad bezpieczeństwa.
 2. Zasady dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego mogą ulec zmianie, zależnie od sytuacji epidemicznej.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE FESTIWALU:

 1. Wstęp na wydarzenia festiwalowe jest możliwy w dniach i godzinach podanych na stronie internetowej www.poznandesignfestiwal.pl
 2. W przypadku podejrzenia łamania regulaminu lub przepisów prawa, organizator ma prawo do dokonania rejestracji (audio i wideo) zachowań osób, których zapisy będą przekazane policji lub prokuraturze.
 3. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności reklamowej, handlowej i zarobkowej bez wcześniejszego uzyskania zgody Organizatora.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

 1. Udział w wydarzeniach festiwalowych oznacza zgodę na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów promocyjnych i informacyjnych Festiwalu, zgodnie z ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1191, art. 81).
 2. Zgoda na wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, a także w zakresie liczby publikacji.
 3. Prawa autorskie majątkowe do wykonywanych przez Organizatora lub na jego zlecenie zdjęć, filmów i nagrań należy do Organizatora.
 4. W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora wysyłając e-mail na adres fundacjamadeinart@gmail.com lub list polecony na adres: Fundacja Made in Art, ul. Bonin 26/33, 60-658 Poznań.
 5. Rejestracja i uczestnictwo w wydarzeniach festiwalowych oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora oraz wypełnienie przez Organizatora w stosunku do Uczestników obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Osoby nieletnie mogą być zarejestrowane przez opiekunów prawnych, co oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych małoletniego uczestnika wydarzeń oraz wykorzystania jego wizerunku przez Organizatora oraz wypełnienie przez Organizatora w stosunku do Uczestników obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na rzecz osoby nieletniej przez osobę niebędącą opiekunem prawnym jest równoznaczne z koniecznością dostarczenia oświadczenia podpisanego przez opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych małoletniego uczestnika wydarzeń oraz wykorzystania jego wizerunku przez Organizatora.  
 8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu zapewnienia właściwej organizacji Festiwalu.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane nie dłużej niż 14 dni po zakończeniu festiwalu, po czym zostaną trwale usunięte.
 10. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich korekty i usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, a także odwołania poszczególnych wydarzeń lub całego Festiwalu w uzasadnionych przypadkach (np. choroba, zaostrzenie reżimów sanitarnych związanych z epidemią COVID-19, siła wyższa) bez uprzedzenia, a uczestnikom nie przysługują z tego tytułu odszkodowania ani rekompensaty.
 2. Prawa do nazwy i identyfikacji graficznej posiada Organizator.
 3. Regulamin wchodzi w życie 23 września 2022 i jest dostępny na stronie internetowej www.poznandesignfestiwal.pl i w biurze festiwalowym (Poznań, ul. Ślusarska 15).
 4. Treść regulaminu może ulec zmianie ze względu na uzasadnioną konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i organizatorom oraz właściwego przebiegu Festiwalu.